Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen
BQS Best Quality Service B.V. is gevestigd aan de Donker Duyvisweg 56, 3316BM Dordrecht. Telefoon: +31786919542, Email: [email protected]

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BQS Best Quality Service B.V. - hierna te noemen "BQS" – met een derde, hierna te noemen "koper" dan wel "opdrachtgever" -, gesloten overeenkomst(en), aanbiedingen en offertes;

2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden kunnen op een tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn, indien deze door BQS schriftelijk zijn aanvaard;

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24353152

Art. 2 Aanbiedingen en orders, totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle offertes/aanbiedingen van BQS zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard, heeft BQS het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De aanbiedingen gebaseerd op de eventueel bij de aanvrage van de zijde van de opdrachtgever of koper verstrekte gegevens.

2. Orders van kopers binden BQS pas, nadat de order schriftelijk door BQS is bevestigd;

3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door BQS en koper is overeengekomen;

4. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend.


Art. 3 Levering
1. De door BQS opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering;

2. BQS is bevoegd tot het doen van deelleveringen. Iedere deellevering wordt als afzonderlijke levering beschouwd.

3. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde pakbon en/of vrachtbrief of soortgelijk document wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid;

4. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde termijn door BQS met de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voor zover de opdrachtgever of koper nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen. Hierbij valt o.a. te denken aan het door opdrachtgever aanleveren van de juiste aantallen, modellen, kleuren en omschrijvingen van de te bewerken producten, e.e.a. zoals in de overeenkomst omschreven;

5. Indien BQS opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever/koper bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

6. Indien de door BQS geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan in kleurschakeringen tot 10% - afwijken van de drukproef of het monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van BQS.

7. Alle kosten in verband met de door BQS te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in art. 3.5 bedoelde producten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. BQS is gerechtigd om maximaal 10% meer of minder dan het met de opdrachtgever/ koper overeengekomen aantal producten als in dit art. 3 bedoeld aan de opdrachtgever/koper te leveren alsmede in rekening te brengen.


Art. 4 Vrijwaring rechten van derden

1. Indien BQS in opdracht van koper/opdrachtgever artikelen vervaardigt en/of geborduurd naar tekening/model/monster of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper/opdrachtgever BQS ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten etc.

2. Opdrachtgever/koper vrijwaart BQS aldus tegen alle afspraken van derden ter zake van door deze - in verband met de door BQS verrichte werkzaamheden en/of (af)geleverde goederen - geleden of te lijden schade.


Art. 5. Aangeleverd textiel
Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om door BQS te laten borduren, bedrukken of anderszins te bewerken.
 

  1. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper/opdrachtgever voorzien van een borduursel of opdruk;
  2. Ontstane misdrukken, was-echtheid- of hechtingsproblemen en/of overige onvolkomenheden aan het aangeleverde textiel worden niet aan koper vergoed en/of gecompenseerd, tenzij vooraf anders schriftelijk met BQS overeengekomen;
  3. Koper/opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van informatie betreffende het aangeleverd textiel (afbeeldingen, gewicht, maten, kleuren, etc.) aan BQS;
  4. Koper/opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van het aangeleverd textiel in het magazijn van BQS;
  5.  

a. Correct aangeleverd textiel:

I. wordt in één zending aangeleverd, zendingen vanuit meerdere leveranciers dienen eerst verzameld te worden alvorens bij BQS te worden aangeleverd;

II. is volledig ontdaan van plastic, karton of andere attributen met als doel het verpakken van het textiel;

III. is per kleur en maat duidelijk gesorteerd;

IV. wordt aangeleverd met op het bovenste artikel een kopie van de orderbevestiging waar het textiel voor is bedoeld, dit geldt ook bij aanleveringen over meerdere dozen;

V. wordt enkel verpakt conform de in de order genoemde aantallen (BQS is nimmer verplicht tot het controleren/natellen van aangeleverd textiel);

VI. wordt aangeleverd per order, meerdere orders mogen nooit samengevoegd worden in één doos.

b. Textiel is tijdig aangeleverd indien:

I. het textiel op een correcte wijze is aangeleverd;

II. al het aangeleverd textiel voor de order minimaal 7 werkdagen voor leverdatum is ontvangen in het magazijn van BQS;

III. wanneer aangeleverd textiel binnen 7 werkdagen voor leverdatum volledig wordt ontvangen, dan is BQS gerechtigd de leverdatum aan te passen naar op zijn minst 7 werkdagen na de ontvangstdatum van het aangeleverd textiel zolang de planning dit toelaat;

IV. BQS is niet verplicht tot het verwittigen van koper/opdrachtgever indien de leverdatum wordt aangepast als gevolg van niet tijdig aanleveren van aangeleverd textiel.

  1. Indien aangeleverd textiel niet (volledig) voldoet aan Artikel 5, vierde lid brengt BQS een bedrag van € 25,00 exclusief BTW in rekening per aangeleverde verpakking;
  2. Voor Artikel 5, vijfde lid geldt een vertraagde inwerkingtreding. Betreffende lid zal in werking treden per 14 november 2022.


Art. 6. Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen
1. BQS is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door koper aangeleverde modellen, diskettes, cd’s of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. BQS zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originelen of dragers hiervan vergoeden of compenseren. (Koper/opdrachtgever dient dus een copy aan te leveren en het origineel ter zekerheid achter te houden!)

2. De door BQS in opdracht en voor rekening van koper/opdrachtgever vervaardigde borduurkaarten, films etc. blijven eigendom van BQS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Art. 7 Kleurverschillen

Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.

Art. 8 Klachten

1. Eventuele klachten moeten binnen 5 dagen na datum van levering schriftelijk aan BQS kenbaar zijn gemaakt.

2. Naar aanleiding van een door BQS in te stellen onderzoek beslist BQS of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan heeft BQS de keuze de goederen te vervangen dan wel koper/opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor de goederen.

Art. 9 Betaling

1. Betaling van door BQS gefactureerde rekeningen aan opdrachtgevers/kopers dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

2. BQS is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen ook als er bij eerde afspraak of bevestiging een betalingstermijn werd toegezegd;

3. Indien BQS een betalingstermijn is overeengekomen dan dient deze als uiterste termijn te worden beschouwd;

4. Bij gebreke van betaling op de vervaldag verkeert koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is de totale vordering van BQS, ook van facturen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken terstond en ineens opeisbaar. Eventueel vermelde kortingen komen dan te vervallen en koper wordt aan verkoper een rentepercentage verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als één maand wordt gezien. Voorts is koper verschuldigd aan BQS alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke BQS moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij koper/ opdrachtgever.

5. Facturen worden enkel digitaal verstuurd en vervangt daarmee compleet de gedrukte factuur.

Art. 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van BQS zolang koper/opdrachtgever de verschuldigde facturen niet heeft betaald, tenzij anders overeengekomen.

Art. 11 Aansprakelijkheid

1. BQS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever/koper geleden schade, behoudens voor zover de opdrachtgever of koper aantoont, dat de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen en/of een door haar gepleegde onrechtmatige daad en zich geen van de navolgende beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.

2. Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 2 en 3 is BQS tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.

3. BQS is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard ook ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van BQS.

4. De schadevergoeding waartoe BQS verplicht zou kunnen zijn zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde goederen met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

Art. 12 Reclamaties

1. De koper/opdrachtgever is verplicht het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering op zichtbare gebreken en/of aantallen te controleren. Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen dient de opdrachtgever of koper binnen een termijn van 48 uur na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van de gebreken/onjuiste aantallen aan BQS, bij gebreke waarvan de geleverde goederen en/of het werk geacht wordt in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.

2. In geval van niet zichtbare gebreken geldt een termijn van 30 dagen na levering door BQS.

3. Reclame geeft de opdrachtgever/koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

4. Indien BQS van oordeel is, dat een reclame terecht is ingediend, heeft BQS het recht om na overleg met opdrachtgever of koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de opdrachtgever of koper aan BQS op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. Nadat de klachten overeenkomstig lid 1 BQS hebben bereikt zal BQS zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.

5. Op BQS rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen jegens BQS tijdig en volledig heeft voldaan.

6. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet als deze zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst;

7. Een reclame kan niet in behandeling worden genomen, indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

8. BQS is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering vooraf schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

9. Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken sprake is van geringe afwerking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van de opdrachtgever of koper geen recht van reclame.

Art. 13 Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid

1. BQS heeft – indien koper/opdrachtgever tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht, dat koper/opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige tussen BQS en koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst – het recht:

a. onmiddellijk betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper/opdrachtgever voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

b. goederen, materialen, software of originelen onder zich te houden en eventueel te verkopen ter voldoening. Verkoop zal pas plaatsvinden na een termijn van tenminste 6 weken na kennisgeving aan koper;

c. zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. BQS is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de door BQS in rekening gebrachte prijs van het specifieke schade veroorzakende goed

3. Alle aansprakelijkheid van BQS, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt hierbij uitgesloten;

4. BQS is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel , waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper/opdrachtgever dient zich derhalve zelf omtrent de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.

5. Annulering door koper / opdrachtgever van overeenkomsten met BQS is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan BQS.

Art. 14 Afbeelden producties

BQS heeft het recht geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels, etc. van koper te fotograferen, of anders af te beelden in zijn brochures, catalogi, etc. ter ondersteuning van de verkoop van BQS zonder dat hier enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat.

Art.15 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van BQS onafhankelijke , al dan niet voorzienbare, omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van ingeschakelde leveranciers.

2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is BQS gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat BQS tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

3. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan BQS kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:

    - deconfiture en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van BQS;

    - werkstaking;

    - brand;

    - bijzondere weersomstandigheden;

    - overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen;

4. Indien BQS bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 16 Garantie

1. BQS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat BQS als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van BQS, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.

2. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage door onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onderhoud of na een door de opdrachtgever/koper zelf dan wel door een derde, zonder toestemming van BQS aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van de opdrachtgever/koper gebruikte materialen of werkwijzen, vallen buiten de garantie.

3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de opdrachtgever/koper aan al diens verplichtingen jegens BQS (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

4. In het in lid 1 omschreven geval dient de opdrachtgever/koper ervoor zorg te dragen, dat BQS de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.

5. Indien de opdrachtgever/koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door BQS gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.

6. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

Art. 17 Geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Art. 18 Retouren

Retourvoorwaarden

Alle goederen kunnen gedurende 8 weken aan ons worden geretourneerd indien deze ongedragen en in originele staat zijn en voorzien van de originele labels en etiketten.

Dit geldt niet voor artikelen in uitverkoop cq welke uit collectie zijn.

Er zijn een aantal artikelen waarbij wij u verzoeken deze uit hygiënische overwegingen niet te retourneren.

Het passen van artikelen is uiteraard toegestaan.

Indien u het artikel wilt retourneren, zorgt u ervoor dat u het artikel niet vies maakt en in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking naar ons terugstuurt.

Retourzendingen graag ordernummer vermelden en originele of kopie paklijst mee retour sturen.

Retourkosten per doos zijn € 13,50.

Per creditfactuur worden 10% retourkosten verrekend.

Het retourbeleid zoals op onze website uiteengezet wordt geacht onderdeel uit te maken van onze Algemene Voorwaarden.