Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Garantie

Zie Art. 16 Garantie (Algemene Voorwaarden)

1. BQS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat BQS als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van BQS, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.

2. Gebreken die zijn ontstaan door abnormale slijtage door onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onderhoud of na een door de opdrachtgever/koper zelf dan wel door een derde, zonder toestemming van BQS aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van de opdrachtgever/koper gebruikte materialen of werkwijzen, vallen buiten de garantie.

3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de opdrachtgever/koper aan al diens verplichtingen jegens BQS ( zowel financieel als anderszins ) tijdig en volledig heeft voldaan.

4. In het in lid 1 omschreven geval dient de opdrachtgever/koper ervoor zorg te dragen, dat BQS de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.

5. Indien de opdrachtgever/koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door BQS gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.

6. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.